Sassenplaat

Ligging:

Beschrijving:

De Sassenplaat is helaas niet voor het publiek toegankelijk, maar wij vinden dit gebied zo bijzonder dat we het toch in deze beschrijvingen hebben opgenomen.

Tot 1970 was de Sassenplaat een slikplaat, waar mattenbies werd geteeld.
Sinds 1970 is de plaat in gebruik als depot voor baggerslib. Toen het oostelijke deel van het depot vol was, is het afgedekt met een laag grond waarop zich de natuur kon ontwikkelen. Dit deel is ongeveer 15 hectare groot.
De rest van de plaat is nog steeds in gebruik als baggerdepot (63 hectare) en werkeiland (17 hectare). Wanneer dit deel vol is zal het ook met zand worden afgedekt, zodat het natuurgebied zich over het hele eiland kan uitbreiden.

Sassenplaat 2 foto Jacques van der Neut 

Foto: Jacques van der Neut

Soorten:

Het droge deel van de Sassenplaat heeft zich ontwikkeld tot wilgenstruweel.
Bruine Kiekendief, Snor, Blauwborst en Ransuil broeden hier, evenals diverse soorten eenden en plevieren. Daarnaast wordt er druk gefoerageerd door Wintertaling, Slobeend, Aalscholver, Kolgans, Grauwe Gans, Krakeend en Lepelaar.