Strijpen

Ligging:

StrijpenBeschrijving:

Strijpen is een van de oude veenpolders in het gebied de Haagse Beemden, dat behoorde tot het boezemgebied van de Mark. Liepen deze polders in de winter vol water, tegenwoordig komt dat vrijwel niet meer voor. 
Het maaibeheer stuurt aan op verschraling van de bodem, waardoor de variatie aan bloeiende planten weer zal toenemen. In de drassige terreinen worden de Rietgors en de Bruine Kiekendief gezien.
In de Strijpenpolder zijn oude veenputten (petgaten) te vinden en ook elzenbroekbos, moerassen en hooilanden. 

Soorten:

Bij zoogdieren en bij de amfibieën en reptielen is geen sprake van een opvallende soortenrijkdom. De voorkomende soorten zijn vooral afhankelijk van de aanwezige veenputten in het gebied die dienen als schuilgelegenheid, foerageerplek en voortplantingsplaats.

Vogels komen in grote getale voor. In de Ettense Beemden komen weidevogels als Grutto, Watersnip en Tureluur voor. Daarnaast komen in de nattere delen van het gebied moerasvogels voor als Blauwborst, Bruine kiekendief, Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger en Waterral. Wintergasten als de Kleine zwaan komen voornamelijk in het noorden van het gebied voor in de agrarische percelen.
Wat betreft zoogdieren komen in het gebied voor: Waterspitsmuis, Ondergrondse Woelmuis, Aardmuis, Bunzing, Wezel, Hermelijn en verschillende soorten Vleermuizen. 

Eigenaar:

Staatsbosbeheer.
staatsbosbeheer