Gastels Laag

Ligging:

Beschrijving:

Het Gastels Laag is van oorsprong een veengebied dat in de middeleeuwen werd ontgonnen voor turfwinning.
Het gebied ligt ook op de zgn. "Naad van Brabant" (de overgang van zand naar klei) en daarmee is het qua ligging en ontstaansgeschiedenis vergelijkbaar met de natuurgebieden Strijpen, De Berk en Kelsdonk in de gemeente Etten-Leur. Er is echter een belangrijk verschil met deze gebieden. Tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421, waardoor ook de Biesbos ontstond, overstroomde het Gastels Laag waarbij het veen met een laag klei werd bedekt. Het gebied werd daarna niet echt structureel meer ontgonnen, zodat er dus nog veenlagen zijn achtergebleven.

GastelsLaag 2

GastelsLaag 1Soorten:

Ook de flora en fauna is vergelijkbaar met de gebieden ten noorden van Etten-Leur. De zgn. pioniervegetatie elzen, wilg en berk en dichter bij de grond moerasviooltje, geelgroene zegge, vlottende bies, gele lis, dotterbloem, fonteinkruid, moeraswederik en waterdrieblad. Daarnaast komen voor: Russen (waaronder Pitrus) en Zegge.
In de zgn. blauwgraslanden vinden we o.a. Knoopkruid, Blauwe Knoop, Moeraskartelblad, Rietorchis, Kale Jonker en Spaanse Ruiter.

De poelen en sloten zijn erg helder, dankzij het kwelwater dat zich vanuit de Ardennen ondergronds een weg hierheen baant en hier weer bovengronds komt omdat het op de, relatief ondoordringbare, kleilagen stuit. Behalve de gebruikelijke insectenlarven en waterkevers komen hier kikkers, padden en salamanders voor.

Eigenaar:

Staatsbosbeheer.
staatsbosbeheer