De Pannenhoef

Ligging:

Pannenhoef 2Beschrijving:

Het gebied is ongeveer 580 Ha. groot. Van de 14de tot de 17de eeuw werd in dit deel van Noord-Brabant de laag hoogveen afgegraven tot de zandondergrond. Er ontwikkelde zich moerasheide. Vanaf 1800 werden heidevelden geleidelijk ontgonnen tot bos en cultuurland. Later werden vennen en andere lage delen opgehoogd.

Door het uitgraven van de bestaande beek de Bijloop werd het gebied ontwaterd. Op de drooggevallen venbodem van De Lokker ontwikkelde zich natte heide en rietveld, moerasbos van wilgen, elzen en berken. Door het plaatsen van stuwen in de Bijloop steeg het waterpeil. Het verzuurde moeras van De Lokker werd er weer mee gevoed, wat zorgde voor een herstel van de amfibieënstand.

In 1970 was er nog ongeveer 100 hectare over. Vanaf 1995 werden meerdere verdwenen vennen opnieuw uitgegraven. In 12 jaar tijd zijn er 11 vennen opnieuw uitgegraven.

Om de bijzondere plantengroei blijvend te behouden wordt er kleinschalig geplagd en begrazen Schotse Hooglanders en IJslandse pony’s het gebied.

Het hoge, droge deel van de Pannenhoef bestaat grotendeels uit bos dat qua soortensamenstelling en leeftijdsopbouw gevarieerd is en veel dood hout kent.

Gedetailleerde informatie over de Pannenhoef staat op de infopanelen bij iedere parkeerplaats.

Soorten:

De volgende vogelsoorten zijn er o.a. te zien: Buizerd, Havik, Sperwer, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Zwarte Mees, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Vink, Gaai, Goudhaan, Wilde Eend, Dodaars, Canadese Gans, Knobbelzwaan.

Eigenaar:

Brabants Landschap.
brabantslandschap