Kelsdonk

Ligging:

Kelsdonk kaart

Beschrijving:
Het gebied bestaat uit ongeveer 250 hectare grasland met hier en daar groepjes bomen, bestaande uit Elzen en Wilgen, die ook wel frikken genoemd worden. Deze frikken worden regelmatig gesnoeid.

Kelsdonk 2Steeds meer grasland komt in bezit van Staatsbosbeheer. Kelsdonk hoorde vroeger bij de waterbergingsboezem van de nabij gelegen rivier de Mark. Deze boezem vervulde toen een belangrijke functie als bergplaats voor overtollig water bij een hoog waterpeil van de Mark. Ook werd het water van de hoger gelegen gebieden via Kelsdonk afgevoerd naar de Mark. Tegenwoordig is het gebied een stuk droger.

In de winter 1999/2000 zijn er stuwen geplaatst om het waterpeil te beïnvloeden. In het noordoosten van het gebied, vrijwel tegen de Leurse haven, is een deel van het maaiveld enigszins verlaagd. De hierdoor ontstane plas wordt uitsluitend gevoed met regenwater en valt daardoor regelmatig droog. In het voorjaar staat er echter vrijwel altijd water. Hierdoor ontstaat er een grote aantrekkingskracht voor zowel doortrekkende vogels als voor broedvogels.

Soorten:
Gedurende het hele jaar zijn er veel verschillende vogelsoorten te zien. In het voorjaar heb je een grote kans om de Blauwborst te zien. Typisch genoeg is dat in deze periode van het jaar een van de talrijkste zangvogels in het gebied. Andere voorkomende soorten zijn: Roodborsttapuit, Kleine karekiet, Rietgors, Groenpootruiter, Bosruiter, Witgat, Grutto, Kievit, Scholekster, Kluut, Koekoek, Bruine kiekendief en Lepelaar.

In de winter heb je kans op een Grote zilverreiger, Toendrarietgans, Grauwe gans, Kolgans, IJsvogel, Slobeend, Pijlstaart, Smient, Bergeend, Groenling, Sijs, Putter.

Het gehele jaar heb je kans op een ontmoeting met een Ree, Roodborst, Winterkoning, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Grote bonte specht, Aalscholver, Waterhoen, Knobbelzwaan en Blauwe Reiger.

Eigenaar:

Staatsbosbeheer.
staatsbosbeheer